s

Naujosios Vilnios kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai: sudaryti sąlygas tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai, skatinti įvairias kultūros sritis ir  žanrus, savo veikla propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti švietimo – edukacinę veiklą, organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenės gyventojų veiklą, profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą, kuriant menines programas, tenkinti gyventojų kultūrinius, edukacinius bei socialinius poreikius sudarant sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis, plėtojant ir ugdant demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Adresas: Gerovės g. 1, LT-11201, Vilnius

Tel. (8 5) 267 0430, +370 615 12619
n.vilnios.kulturos.centras@gmail.com
info@nvkc.lt
www.nvkc.lt

Pi Fb In Fl

 

 

 

 

Naujosios Vilnios kultūros centras, įgyvendindamas įstaigos tikslus ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:

sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, senųjų kultūros tradicijų, papročių populiarinimui, užtikrina etninės kultūros perimamumą;

vykdo į jaunimą orientuotą bei jaunimo poreikius tenkinančią kultūrinę, švietimo bei socialinę veiklą;

organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, tenkina sociokultūrinius vietos bendruomenės poreikius;

rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose;

organizuoja valstybinių, kalendorinių švenčių, atmintinų datų paminėjimus;

sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

rengia ir įgyvendina Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinių kultūrinių, švietimo (edukacinių), socialinių programų projektus;

vykdo pramoginę, edukacinę ir informacinę veiklą;

rengia parodas, muges, kūrybinius konkursus, stovyklas;

organizuoja vietos bendruomenės kultūrinę, švietimo bei socialinę veiklą;

teikia formalaus ir neformalaus švietimo paslaugas.

Naujosios Vilnios kultūros centras, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, gali vykdyti įvairių rūšių ūkinę komencinę veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams:

suvenyrų, meno dirbinių specializuotą mažmeninę prekybą;

garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veiklą;

kūrybinę, meninę, pramogų organizavimo veiklą;

posėdžių ir verslo renginių organizavimą;

kitą pramogų ir poilsio organizavimo veiklą,

meno įrenginių eksploatavimo veiklą;

turto, priklausančio patikėjimo teise, nuomą.

Sveiki !

Užsiregistruokite ir kiekvieną mėnesį gaukite mūsų naujienas.